Nøgletal og Virksomhedsplan

​BIBLIOTEKET ER I STADIG HØJERE grad med til at bygge et stærkt ci­vilsamfund, skabe fælles identitet og danne ramme om fællesskaber. Fol­kebiblioteket giver borgerne mulig­hed for aktivt at deltage i samfundet og bidrager til kulturel, politisk og so­cial dannelse og meningsudveksling. Biblioteket stiller ressourcer til rådig­hed for alle og skaber rum og mulig­hed for samtale der, hvor folk er.

FREDERICIA BIBLIOTEKS SAMAR­BEJDSFLADER og partnerskaber ud­vides kontinuerligt, hvad enten det er kommunale samarbejdspartnere fra andre sektorer, foreninger eller enkeltborgere, der banker på med den gode ide eller tilbud om hjælp. 

SAMFUNDET ÆNDRER SIG, borger­nes forventninger til os ændres. Der­for giver det god mening at Fredericia Kommune har valgt at placere en så borgernær opgave som udstedelse og fornyelse af pas og kørekort i nye fysiske og organisatoriske rammer, hvor tilgængelighed og service altid har været et nøgleord. 

OPGAVERNE ER I STADIG FORAN­DRING, men folkebiblioteket er sta­dig en folkeoplysende institution, et frirum uden diskretionslinjer og et rum for forsamling. Vi vil løse opga­ven i vores kulturelle kontekst – for­håbentlig til glæde for borgerne. 

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2018"

INDSATSOMRÅDERNE I 2018

I et samarbejde med et nyt brugerråd og Kultur- og idrætsudvalg nyskrive den gældende biblioteksstrategi, der udløber med udgangen af 2018 

  • Udvikle på bibliotekets traditionelle markedsføringsmetoder og – kanaler 
  • Stimulere børns læselyst – gerne i et samarbejde med skolerne 
  • Gå i dialog med forskellige grupper af unge mhp deres ønsker og behov for relevante bibliotekstilbud 
  • Udvide aktiviteter, der gør biblioteket til et rum for den demokratiske samtale 
  • Undersøge muligheden for et afhentningssted i Egeskov 
  • Etablere en ny mulighed for kaffe og evt. anden for-plejning i foyeren 
  • I et samarbejde med eksterne parter undersøge mulighed for at anvende allerede eksisterende data til viden om brugeradfærd og behov 

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2018"

DET NÅEDE VI I 2017

I STARTEN AF ÅRET gennemgik vi en stor intern forandring, idet vi som landets øvrige biblioteker fik udskif­tet vores fagsystem, som er vores in­terne nerve. Processen forløb heldig­vis over al forventning, men det har naturligvis krævet en del kompeten­ceudvikling. Vi har bestræbt os på, at vores brugere skulle mærke mindst muligt til skiftet. 

EFTER ØNSKE FRA BORGERNE i Bredstrup-Pjedsted oprettede vi hen over sommeren et afhentningssted for materialer, så det blev muligt at afhente bestilte materialer i hallens cafeteria – efter samme model, som det kendes fra Erritsø Idrætscenter. Det blev straks taget i brug af tilfred­se borgere. 

I SEPTEMBER MÅNED satte vi fokus på læsning på Fredericia Læser da­gen. Vi forsøgte at involvere mange forskellige institutioner og steder. Det betød, at der blev rålæst på en del skoler, at der blev læst den samme tekst af alle på gymnasiet, der blev læst højt i børnehaver og plejehjem. Der blev delt litterære godteposer ud på byens gader, og dagen blev afslut­tet med et foredrag om vigtigheden af at læse højt for børn. Vi vil overveje at gøre dagen til en tilbagevendende begivenhed. At fremme læsning er en af vores 4 strategiske spor. 

I EFTERÅRET OVERTOG VI 2 store opgaver fra Borgerservice på Rådhu­set. Fornyelse af pas og kørekort. Vi har fået opgaven fysisk integreret i Velkomstcentrets ramme til såvel vo­res egen som brugernes tilfredshed. Opgaven bliver nu løst i en åben og uhøjtidelig atmosfære og indretning i tråd med bibliotekets åbne tænk­ning. Det har været en stor omvælt­ning for biblioteket at få den nye opgave ind i huset. Det har krævet megen oplæring, men borgerne har fået nogle helt anderledes venlige og generøse åbningstider end hidtil. 

I SLUTNINGEN AF ÅRET fik Taulov Bibliotek et tiltrængt løft i den fysiske indretning, så det nu fremstår mere nutidigt og indbydende.

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2018"

Download "SPOR - STRATEGI FOR FREDERICIA BIBLIOTEK 2015-2018"

Bibliotekets lovgrundlag er Lov om Biblioteksvirksomhed af 17/05/2000

Kulturstyrelsen
Folkebibliotekerne er kommunale institutioner som drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed. Kulturstyrelsen har som formål at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i henhold til særlige gruppers behov for kultur og information. Opgaven varetages gennem rådgivning, løbende evalueringer og analyser og ved at inspirere til forsøg og udvikling.

Kultur og Idræt
Kultur og Idræt i Fredericia kommune varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritids opgaver, herunder opgaver vedrørende biblioteksvæsen.

Spørgsmål kan rettes til Fredericia Bibliotek på telefon: 72106800 eller mail: biblioteket@fredericia.dk