Strategi og nøgletal

Fredericia Kommune er i en rivende udvikling, hvor de langsigtede indsatser i forhold til bosætning og byudvikling er i færd med at lykkes og bære frugt. Fredericia er og skal fortsat være en attraktiv by at bo og leve i. Her er dagligdagens kulturtilbud en af de afgørende faktorer for trivsel, uddannelse og personlig udvikling. Samtidig er kulturen i mange former med til at understøtte de kommunale indsatser og strategier.

LÆS "NYE SPOR - STRATEGI FOR FREDERICIA BIBLIOTEK 2019-2022" (PDF)

Bibliotekerne er som alle andre dele af samfundslivet stærkt påvirket af medieudviklingen, og det har på mange måder tvunget bibliotekerne til at nytænke sig selv for til stadighed at være relevant for alle borgere.  Bibliotekets formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet er stadig gyldig, men opgaven løses i stigende grad igennem nye udtryksformer, på adskillige platforme og i samarbejde med eksterne aktører.  Man kan imidlertid ikke opfylde formålet alene ved at fastholde den traditionelle biblioteksrolle og opgaveløsning. Der er behov for ændringer i bibliotekets rolle og for nye bibliotekstilbud. En udvikling, som Fredericia Bibliotek allerede gennem flere år har påbegyndt. I en flimrende medievirkelighed, hvor mulighederne er uendelige, hvor alting er til debat og forhandling, efterspørges der atter tilbud om muligheden for fordybelse og evnen til koncentration. Dannelsesdimensionen er som altid vigtig at have sig for øje, når man arbejder med kultur og folkeoplysning.

LÆS "NYE SPOR - STRATEGI FOR FREDERICIA BIBLIOTEK 2019-2022" (PDF)

Det fysiske bibliotek er stadig kernen, men et digitalt bibliotek har efterhånden vokset sig stort gennem de seneste 5-6 år. Det tager fredericianerne til sig og benytter flittigt. Det er en ny måde at betjene borgere på, borgere man sjældent ser. Det fordrer nyt fokus og ikke mindst nye kompetencer. Vi ser desuden en udvikling henimod, at biblioteksservice i stigende grad ikke blot er et sted, men en viden og en service, der bliver leveret, hvor borgerne er. I skolen, på uddannelsesstedet, i den lokale brugs, idrætshal, i medborgercentret, I Panorama, menighedshuset eller ved et af minibibliotekerne rundt om i byen. Bibliotekets strategi SPOR 2015-18 har været et meget brugbart værktøj for os i de forløbne 4 år. Den har givet retning i en fin overensstemmelse mellem borgerønsker, de politiske visioner for området og den faglige udvikling. I de kommende 4 år vil vi justere og skærpe indsatsområderne, så de til stadighed matcher Fredericias ønsker og behov for oplevelser, personlig udvikling og fællesskaber.

Fredericia Bibliotek vil i de kommende år havde et særligt fokus på:
•    Børns læsning
•    Sundhed, læring og nysgerrighed gennem hele livet
•    Meningsfulde fælleskaber

LÆS "NYE SPOR - STRATEGI FOR FREDERICIA BIBLIOTEK 2019-2022" (PDF)

besøgstal på biblioteket

Vi køber 11.000 materialer om året og har 125.000 bøger og har 152.000 materialer

Hver dag har vi 1303 besøg. Ve sender 84.137 sms'er og har undervist 48 klasser

Bibliotekets lovgrundlag er Lov om Biblioteksvirksomhed af 17/05/2000

Kulturstyrelsen
Folkebibliotekerne er kommunale institutioner som drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed. Kulturstyrelsen har som formål at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i henhold til særlige gruppers behov for kultur og information. Opgaven varetages gennem rådgivning, løbende evalueringer og analyser og ved at inspirere til forsøg og udvikling.

Kultur og Idræt
Kultur og Idræt i Fredericia kommune varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritids opgaver, herunder opgaver vedrørende biblioteksvæsen.

Spørgsmål kan rettes til Fredericia Bibliotek på telefon: 72106800 eller mail: biblioteket@fredericia.dk