Ny bruger - MitID

Her kan du oprette dig som låner ved biblioteket.

For at oprette dig skal du bruge dit MitID, og du skal være:

  1. fyldt 18 år
  2. godkende at have læst og accepteret bibliotekets reglement

Du kan selvfølgelig stadig oprette dig som bruger ved personlig henvendelse.

Fredericia Biblioteks behandling af personoplysninger om dig
I kraft af databeskyttelsesforordningen skal Fredericia Bibliotek give dig information om bibliotekets behandling af personoplysninger.
Med det formål at udlåne materialer og stille biblioteksservices til rådighed for brugerne inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) behandler Fredericia Bibliotek personoplysninger om dig som bruger af biblioteket. Behandling af personoplysninger foretages i forbindelse med en række services, herunder selvbetjeningsløsninger, fredericiabib.dk, selvbetjente biblioteker (det vil sige benyttelse af biblioteket uden for normalt åbningstid) og bibliotekets app ”Biblioteket”.
 
Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:
  • Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer samt i kategorien navne
  • Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.
Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.
 
Oplysningerne bliver også anvendt i Fredericia Biblioteks videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.
 
Når du benytter Fredericia Biblioteks hjemmeside, fredericiabib.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, fredericiabib.dk, du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser.
 
Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.
 
Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Fredericia Bibliotek og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside fredericiabib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets e-ressourcer.
 
Såfremt du opretter dig som bruger, er det er frivilligt, om du vil oplyse Fredericia Bibliotek om dit telefonnummer og din e-mail. Såfremt du ikke ønsker at oplyse hverken din e-mail eller dit telefonnummer, vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse. Det er endvidere frivilligt, om du vil oprette lister via Fredericia Biblioteks hjemmeside fredericiabib.dk (eksempelvis huskeliste, bøger jeg har læst, forfattere, jeg følger, søgninger, jeg følger), samt om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere. Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger ind på Fredericia Biblioteks hjemmeside, fredericiabib.dk. Såfremt du ikke ønsker at oprette lister, vil de anbefalinger, vi giver dig, ikke være personaliserede, men i stedet være generelle anbefalinger fra biblioteket.
 
Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager for eksempel oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.
 
Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 4 uger. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på Bibliotek uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter ét år.
 
Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Indsigtsret. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 
Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk 
 
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk
 
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.
 
Fredericia Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af disse oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktinformation på Fredericia Kommunes hjemmeside.