Brugerrådet

Brugerrådet ved Fredericia Bibliotek skal sikre dialogen mellem bibliotekets brugere og den administrative og politiske ledelse. Brugerrådet skal sikre, at biblioteket i størst muligt omfang dækker den lokale befolknings ønsker og behov. Brugerrådet skal søge at udvide omfanget af brugere i Kommunen.

Aktuelle møder i Brugerrådet:   

 
Udflugt til Vejen Bibliotek 7. september 2021

Møde 3. november er aflyst
 
 
line
 

Fredericia Biblioteks Brugerråd
Medlemmer:

 • Jette Wolthers  
 • Grethe Fink 
 • Claes Andersen
 • Jonas Juhl-Berg, repr. folkeskolerne, pt. også daginstitutionsområdet 
 • Michael Sønderskov, repr. Fredericia Erhvervsforening 
 • Jytte Buch, repr. Seniorrådet 
 • Peter Knudsen, repr. ungdomsuddannelserne 
 • Dorthe Grønbæk, repr. personalet, Fredericia Bibliotek 
 • Bente Ankersen, repr. Byrådet 
 • Repr. Ungebyrådet 1 - afventer nyt medlem
 • Repr. Ungebyrådet 2 - afventer nyt medlem
 • Sekretær: Bibliotekschef Jytte Bræmer 
line
 

Vedtægter:

 
§1 Formål
 Brugerrådet skal medvirke til bibliotekets forsatte udvikling og sikre dialogen mellem bibliotekets brugere og den administrative og politiske ledelse.
 
§2 Opgaver
 Brugerrådet skal rådgive bibliotekets ledelse, således at bibliotekets tilbud i størst muligt omfang dækker den lokale befolknings ønsker og behov og peger fremad mod et forandret medie- og informationslandskab. Det skal søge at medvirke til, at bibliotekets berøringsflade i lokalområdet øges, så omfanget af biblioteksbrugere øges.
 
Stk. 2
 Brugerrådet drøfter hvert år bibliotekets budget og virksomhedsplan, herunder planer for indkøb, aktiviteter, udviklingsprojekter og markedsføring samt væsentlige sager vedr. bibliotekets drift og udvikling. Brugerrådet kan foretage indstilling til bibliotekschefen vedrørende ovenstående emner
 
Stk. 3.
 Brugerrådet har ingen kompetence i afgørelse af enkeltsager eller personalespørgsmål.
 
Stk. 4
 Bibliotekschefen har det fulde ansvar for bibliotekernes økonomiske, faglige og administrative ledelse.
 
§3 Sammensætning
 Brugerrådet har 11 medlemmer og er sammensat på følgende måde:3 brugerrepræsentanter valgt ved direkte valg
 1 repræsentant udpeget af Fredericia Erhvervsforening
 1 repræsentant for ungdomsuddannelserne udpeget af disses rektorer
 1 repræsentant for daginstitutionsområdet udpeget af ledelsen af daginstitutionsområdet
 1 repræsentant for folkeskolerne udpeget af skolelederne
 1 repræsentant for ældreområdet udpeget af Seniorrådet
 1 repræsentant for børn- og ungeområdet udpeget af det kommende børnebyråd
 1 personalerepræsentant fra Fredericia Bibliotek
 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget 
  
§4 Valg til Brugerrådet
 Valgbare og stemmeberettigede er borgere bosat i Fredericia Kommune, der er fyldt 18 år.
 
Stk. 2
 Det direkte valg af 3 brugerrepræsentanter annonceres offentligt med 4 ugers varsel. Valget gennemføres på et offentligt valgmøde og foretages første gang medio 2011, og derefter i oktober måned i ulige år. Kandidatopstilling og valg foretages på mødet. Der vælges 3 repræsentanter og 3 suppleanter.
 
Stk. 3
 Bibliotekets medarbejdere vælger en medarbejderrepræsentant samt en suppleant for denne.
 
Stk. 4
 Bibliotekschefen foranlediger udpegning af de resterende medlemmer af brugerrådet.
 
Stk. 5
 Brugerrådets repræsentanter vælges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg.
 
§4 Konstituering og forretningsorden
 Brugerrådet konstituerer sig selv på første møde efter valget.
 
Stk. 2
 På brugerrådets første møde udarbejdes og vedtages en forretningsorden, der bl.a. indeholder mødefrekvens og praksis for fastlæggelse og udarbejdelse af dagorden.
 
Stk. 3
 Bibliotekschefen er sekretær for udvalget og udarbejder referat fra møderne. Disse udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter mødet.
 
Stk. 4
 Brugerrådet kan invitere andre til at deltage i møderne, når der drøftes spørgsmål af særlig karakter.
 
Stk. 5
 Der afsættes midler på bibliotekets budget til Brugerrådets aktiviteter.
 
§5 Ophævelse og ændring af vedtægter
 Vedtægtsændringer kan kun foretages, såfremt de er godkendt med 2/3 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende møder i Brugerrådet. Der skal være minimum 4 uger mellem de to møder.
 
Stk. 2
 Vedtægtsgrundlaget er besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget, og ændringer i disse skal forelægges dette til endelig godkendelse.
 
Godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 25.1.2011
 
 
Samlede referater fra brugerrådsmøder: